དཔལ་ཆེན་རྒ་ལོ་

Wikipedia ལས།
Jump to navigation Jump to search

གོང་དུ་དཔལ་རྒ་ལོ་ཞེས་པར་གཟིགས། །
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ལས་བཏུས།
"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=དཔལ་ཆེན་རྒ་ལོ་&oldid=27729" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།