ཡུ་ནའིཊེཊ་སི་ཊེས

Wikipedia ལས།
(ཡུ་ནའིཊེཊ་སི་ཊེསི་ ལས་ ལོག་བཏང་ཡོདཔ་)
Jump to navigation Jump to search
Flag of the United States.svg
ཡུ་ནའིཊེཊ་སི་ཊེསི་

ཡུ་ནའིཊེཊ་སི་ཊེསི ༼ United States of America ༽


མངའ་སྡེ[ཞུན་དག།]

"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=ཡུ་ནའིཊེཊ་སི་ཊེས&oldid=26809" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།