སྤྱི་གཉེར་

Wikipedia ལས།
Jump to navigation Jump to search

དགོན་པའི་ནང་གྲྭ་མང་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྐོར་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་སྤྱི་སོ་དང་གཉེར་པ། ༼དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ལས་བཏུས།


"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=སྤྱི་གཉེར་&oldid=27715" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།