Jump to content

ཀུ་ཝེཊ་

Wikipedia ལས།
Wutsje (བློ། | ཕན་འདེབས།) གིས་ ༢༡:༠༥, ༣༠ སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ༢༠༢༤ ཚུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ།
(ཁྱད་པར།) ←བསྐྱར་ཞིབ་རྙིངམ། | ད་ལྟོའི་བསྐྱར་ཞིབ། (ཁྱད་པར།) | བསྐྱར་ཞིབ་གསརཔ་→ (ཁྱད་པར།)