Jump to content

ཕུན་ཚོགས་གླིང་

Wikipedia ལས།
Addbot (བློ། | ཕན་འདེབས།) གིས་ ༢༣:༢༠, ༦ སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ༢༠༡༣ ཚུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ།
(ཁྱད་པར།) ←བསྐྱར་ཞིབ་རྙིངམ། | ད་ལྟོའི་བསྐྱར་ཞིབ། (ཁྱད་པར།) | བསྐྱར་ཞིབ་གསརཔ་→ (ཁྱད་པར།)
ཕུན་ཚོགས་གླིང་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ གྲོང་􀮣 ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=ཕུན་ཚོགས་གླིང་&oldid=24172" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།