Jump to content

ཨིཛ་རཱེལ་

Wikipedia ལས།
Impro (བློ། | ཕན་འདེབས།) གིས་ ༢༢:༥༦, ༣༡ སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ༢༠༡༨ ཚུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ།
(ཁྱད་པར།) ←བསྐྱར་ཞིབ་རྙིངམ། | ད་ལྟོའི་བསྐྱར་ཞིབ། (ཁྱད་པར།) | བསྐྱར་ཞིབ་གསརཔ་→ (ཁྱད་པར།)