ཁྱིམ་ཐོག་

Wikipedia ལས།

ཁྱིམ་གྱི་ཐོག་དང་ གྱལ་ཁའི་ཐོག་འདི་ ཁང་མིག་གི་ཐོག་ཁར་ཡོད་མི་ ཁང་མིག་དེ་ཨིནམ་ད་ ཁང་མིག་ནང་གི་གནས་སྟངས་འདི་ རླུང་གི་རླུང་དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ཚད་མ་ཆི་ཚད་ཅིག་སྦེ་ར་ སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ས་ ས་མཐིལ་འདི་ ཆར་ཆུ་ཐོན་འགྱོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ས་མཐའམ་མཐའམ་མར་འབབ་འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ས་ཐའི་ཐོག་ཚད་འདི་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རླུང་གི་འདབ་མ་དེ་ ཁྲོམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དང་ གློག་མེ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གསརཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ སལུད་དེ་ གསརཔ་སྦེ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།

ཁྱིམ་གྱི་དོན་ངོ་མ་འདི་ ཁྱིམ་གྱི་འོག་གི་ཁང་མིག་ལུ་ ཆརཔ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་ ཁང་མིག་གི་ཐིག་ཚད་དང་རླུང་ དེ་ལས་ཁང་མིག་གི་ཐོད་ཚད་དེ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ཨིན། ཁེབས་དེ་གིས་ ཆུ་འདི་བཟུང་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། ཁེབས་དེ་འབག་མི་གཟུགས་ཀྱིས་ ཁེབས་དེ་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོཝ་ཨིན། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ གདམ་ཁ་ལུ་བརྟེན་ གྱལ་ཁེབས་འདི་ སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་འགྱོ་ཚུགས་མི་ ས་ཁོངས་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ དཔེར་ན་ ཁྱིམ་གུང་ངམ་ ཉིམ་མེ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བཙུགས་ནི་དང་ ཆརཔ་ཆུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་རྫིང་ནང་ བཙུགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ གྱལ་ཁ་སྦེ་རྐྱངམ་གཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=ཁྱིམ་ཐོག་&oldid=31402" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།