གཞུང་གི་གྲྭ་ཚང་ཡོདཔ་མ་ཚད་

Wikipedia ལས།

ཉེན་བརྡ: ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་བསྐྱོད་མ་འབད་བས། ཁྱོད་ཀྱི་ ཨའི་པི་ཁ་བྱང་འདི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཞུན་དག་སྤྱོད་ཤུལ་འདི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་བཞག་འོང་།