ངན་ལྷད།

Wikipedia ལས།

Corruption Perceptions Index CPI (2021)(Bhutan Corruption Report, 2020)

(Asia-Pacific Development Journal, 2000). རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སྒྲིག་དམ་དྲགས་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས། རང་ལུ་ལཱ་གཡོག་ཅིག་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཕོགས་འདི་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རོགས་མི་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ རང་ཡང་འཐོབ་དགོ་མནོ་བའི་རེ་བ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདི་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ནང་གསུག་བྱིན་ནི་གི་དབང་དུ་ཐལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས། (Samah, 2018)

ངན་ལྷད་འདི་མ་རུངས་པའི་ལཱ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ གནོད་པ་ཡང་ལེ་ཤ་ར་འདུག། དང་པ་ ངན་ལྷད་ལས་བརྟེན་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ལུ་ཡང་ཐོ་ཕོག་ནི་དང་ ལས་ཁུངས་འདི་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སེམས་ཤུགས་ལུ་ཡང་གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་གཏམ་ཡང་མེདཔ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། (UNODC, 2019ང་ལཱ་མཉམ་གཅིག་འབད་མི་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ཡང་ 2022).

BAC, 2022). གཉིས་པ་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གི་གཡོག་སྡེ་ཚུ་ དྭངས་གསལ་ཅན་དང་འགན་འཁྲི་འབག་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ངའབྲུག་རྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ་ལབཀག་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲུག་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚ ༣༠ ཤིང་བྱ་མོ་ལོ་སྤྱི་ཚེས་ ༣༡.༡༢.༢༠༠༥ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞི་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་ནུག། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་མི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ངན་ལྷད་མེད་པར་དགའ་བ་དང་ཞི་བདེ་འབྱུང་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས། (Anti-Corruption Commission, 2016). ཤུལ་ལས་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མེདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཏེ་འདུག། (ACC Annual Report 2017, pp.13-14).

ད་ཀྱི་ལཱ་རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ནང་བརྩོན་ཤུགས་བསསྐྱེད་དགོཔ་འདུག་གོ།།

ANTI-CORRUPTION COMMISSION. (2016). About ACC. ANTI-CORRUPTION COMMISSION. Retrieved from https://web.archive.org/web/20220828130815/https://www.acc.org.bt/?q=node/1655#:~:text=On%20the%2030th%20Day%20of,Anti%2DCorruption%20Commission%20be%20established.

ANTI-CORRUPTION COMMISSION. (2017). Anti-corruption commission agenda in the 12th FYP. Annual Report 2017, 13-14.

ibac independent broad-based anti-corruption commission. (2022). How to prevent corruption. ibac. Retrieved www.ibac.vic.gov.au/preventing-corruption/you-can-help-prevent-corruption

Kuensel. (2021, November 6th). Corruption: hurdle to change and progress. Retrieved from/kuenselonline.com/corruption-hurdle-to-change-and-progress/

Myint, U. (2000, December). Corruption:Causes, Consequences and Cures. Asia-Pacific Development Journal, 7, No.2.

RISK & COMPLIANCE PORTAL. (2020, May). Bhutan Corruption Report. RISK & COMPLIANCE PORTAL. Retrieved www.ganintegrity.com/poral/country-profiles/bhutan/

Samah, S. (February 21, 2018). Corruption, Causes and consequences. Intechopen.com.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. (2021). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2021. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2021.

United Nationals Office on Drugs and Crime. (2019). Effects Corruption. Anti-Corruption Module 1 Key Issues. Retrieved from https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-1/key-issues/effects-of-corruption.html

"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=ངན་ལྷད།&oldid=31624" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།