Jump to content

དངུལ་ཀྲམ་

Wikipedia ལས།

དངུལ་ཀྲམ་འདི་འབྲུག་གི་ཤོག་དངུལ་གྱི་མིང་ཨིན། དངུལ་ཀྲམ་༡་གི་ཕྱེད་ཏམ་༡༠༠་ཅི་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ཐ་ལ་དང་དངུལ་ཀྲམ་ཛོ་ཀྲུན་ཚུ་བདག་འཛིན་སྦེཝ་ཨིན། འབྲུག་གི་དངུལ་ཀྲམ་འདི་རྒྱ་གར་གི་རུ་པི་དང་དངུལ་ཤུག་འདྲན་འདྲ་ཡོདཔ་ཨིན།

"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=དངུལ་ཀྲམ་&oldid=29982" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།