དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་

Wikipedia ལས།
Jump to navigation Jump to search

རྒྱ་བྱིའུ་ཆེན་པོ་ལྕགས་ཀྱི་ཆས་དང། བསེ་ཁྲབ་དབང་གི་ཆས། གཅན་གཟན་གཟིག་གི་ཆས། སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་ཆས། གདུག་པ་སྤྲུལ་གྱི་ཆས། དཔའ་བོ་སྟག་གི་ཆས། གཟི་མདངས་ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་ཆས། དམར་གསལ་ཁྲག་གི་ཆས། རྩལ་ཆེན་སེང་གིའི་ཆས། གཏུམ་པ་དོམ་གྱི་ཆས་ཞེས་གསུངས་སོ། དེ་ལྟར་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྔམ་གློག་ལྟར་ན་དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད། བཀའ་བརྒྱུད་ལྟར་ན། དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུའོ། །
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ལས་བཏུས།


"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་&oldid=27756" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།