པཱ་རོ་གནམ་ཐང་ (Bhutan airport)

Wikipedia ལས།

[༡] པཱ་རོ་གནམ་ཐང་ བུ་ཐ་ནི་ཡ་གི་ རྒྱལ་ས་གནམ་གྲུ་ཚུ་ནང་ཨིན་མས། ༢༣ ཐིམ་ཕུག་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༣ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ཐོ་ཝང་རྫོང་ཁག་ པཱ་རོ་ཇོ་ནག་ཧཱག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། [༡] ས་གནས་དེ་ཁར་ ས་གནས་དེ་གི་ས་ཆ་དེ་ ས་གནས་འདི་ལས་ ས་གནས་དེ་ནང་ ས་གནས་དེ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཁར་ ས་གནས་འདི་གི་ས་ཆ་འདི་ལས་ ས་ཆ་དེ་གི་ས་ཚད་ལས་ ས་ཆ་འདི་ལས་ མཐོ་ཤོས་ར་ ས་ཆ་དེ་ཁར་ ས་ཆ་དེ་ལས་ མཐོ་ཤོས་ ས་ཆ་དེ་ནང་ ས་ཆ་དེ་ར་ ས་ཆ་འདི་ཁར་ ས་ཆ་འདི་གི་ས་ཚད་དང་ ས་ཆ་དེ་ཆ་གཞན་ཁར་ ས་ཆ་གཞན་ཁར་ཡོད་ས་ལས་ ས་ཆ་གཞན་ཚུ་ང་ ས་ཆ་གཞན་ལས་ མཐོ་ཤོས་ས་ཆ་དེ་གི་ ས་ཆ་དེ་ ས་ཆ་གཞན་ལུ་ར་ར་ར་ར་ཡང་ཡོད་ས་ལས་ ས་གནས་དེ་ཡང་ ས་ཆ་གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་ ས་ཆ་གཞན་ཁ་གི་ས་ཆ་གཞན་ཁར་ར་ཡང་ཡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ས་ཆ་དེ་ ས་ཆ་དེ་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་ཆ་དེ་ རོང་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་ཁོངས་ཅིག་ཨིན་ ཨིན་རུང་ ས་ཆ་དེ་ནང་ ས་ཆ་དེ་ཡང་ ས་ཆ་དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ས་ཆ་དེ་ཚུ་ནང་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྤ་རོ་གནམ་ཐང་དེ་ ལུང་གཤོང་ནང་ཡོདཔ་ཨིན།༡.༠ ས་གནས་དེ་ཁར་ཡོད་མི་ ས་གནས་དེ་ ས་གནས་དེ་ནང་ ས་གནས་དེ་ཡོད་ ས་གནས་དེ་ སྤ་རོ་གནམ་ཐང་གི་ ཤར་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་གནས་དེ་ལས་ ༦༠༠ གི་རིང་ཚད་དང་ ས་གནས་དེ་ནང་ལས་ ས་གནས་དེ་ ༡.༠ ཀི་ལོ་མི་ཊར་གི་རིང་ཚད་དང་ ཤར་ཁ་ལུ་ ས་གནས་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།༤༨[བརྡ་དོན་༢] ས་ཆ་དེ་ནང་ མི་རློབས་ལས་མི་༤༨ འབད་མི་ ས་ཆ་གྲུ་བཞི་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ ས་ཆ་དེ་ཡང་ ས་ཆ་དེ་གི་ས་ཆ་དེ་ནང་མ་ཤོང་པར་ བཞག་དོ་ཡོདཔ་ད་ ས་གནས་དེ་ནང་ མི་གྲངས་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ མི་རློབས་དེ་མ་ཤོང་བར་ བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།[༡] འདི་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་ཨིན། ༣.༢སྦ་རུམ་ པཱ་རོ་ཨིནམ་ད་ ཕཱ་རོ་གནམ་ཐང་གི་ ས་ཆ་དེ་ ས་ཆ་དེ་གི་ས་ཆ་དེ་ནང་ ས་ཆ་དེ་ནང་ཡོད་མི་དེ་ ས་ཆ་དེ་ལས་ ས་ཆ་དེ་མ་མཐོ་བར་ ས་ཆ་དེ་ཁར་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།

ས་གནས་དེ་ཡང་ ནགས་ཚལ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། ས་གནས་དེ་ནང་ ས་གནས་དེ་ ས་གནས་དེ་གི་ ས་གནས་དེ་ཨིནམ་ལས་ ས་གནས་དེ་ནང་ལུ་ ས་གནས་དེ་ མང་ཤོས་ར་ ས་གནས་དེ་དང་ ས་གནས་གཞན་ཚུ་ནང་ ས་གནས་གཞན་ཁར་ ས་གནས་གཞན་ཅིག་ནང་ ས་གནས་དང་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ ས་ཆ་གཞན་ཁར་ ས་ཆ་གཞན་ཚུ་ནང་ར་ ས་གནས་གཞན་ཚུ་གིས་ ས་གནས་དེ་ སྦྲུམ་སྦྲུམ་ གནས་སྟངས་འདི་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་ [༢] °C༨ ལུ་བརྒལ་ཏེ་ བཞག་ནི་ཨིན་མས། °C སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ད་ གནམ་བྱཱར་དེ་ གནམ་གཤིས་གྱངས་ཁ་ལས་ སྐོརཔ་ཤུགས་སྦེ་ར་ མཐོངམ་ཨིན་པའི་ཁར་ གནམ་བྱཱར་འདི་ གནམ་བྱཱར་ལུ་ སྐོར ༤" གནམ་བྱཱར་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་སྦེ་ར་ མཐུད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཟླཝ་དེ་ཡང་ གནམ་བྱཱར་ལས་ སྐུད་འགྲོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གནམ་བྱཱར་སྐབས་ གནམ་བྱཱར་གི་ཟླཝ་འདི་ གནམ་བྱར་ཆུ་ལས་ སྐུགས་པ་༤ དང་ གནམ་བྱཱར་བར་བར་བར་བར་ལུ་ མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།    ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་མི་ ཆརཔ་གི་ཚད་གཞི་དེ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ འབུམ་ཕྲག་བདུན་དང་ཕྱེད་དང་༤༠༠ དེ་རེ་ཨིན་མས། ༡ ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཆརཔ་ཤུགས་ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་ རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཆརཔ་ཤུགས་ཀྱིས་རྐྱབ་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཆརཔ་ཤུགས་ཐལ་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཆརཔ་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ རྐྱབ་ནི་ཨིན་པས།

  1. ༡.༠ ༡.༡ [[[:Template:Geonameslink]] Paro Airport] sa [[[:Template:Geonamesabout]] GeoNames.Org (cc-by)]; post updated 2011-02-17; database download sa 2015-05-11
  2. Lua error in Module:Citation/CS1/Utilities at line 38: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).