Jump to content

བཞིནསྒྲུཔརབྱེདཔ

Wikipedia ལས།

བཞིནསྒྲུཔརབྱེདཔ རྒྱ་གར་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི་བཞི་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྡི་ལི་བོད་མི་གནས་སྡོད་བྱེད་ས་ཡོངས་ལ་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་དཀར་མཛེས་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གས

"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=བཞིནསྒྲུཔརབྱེདཔ&oldid=25464" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།