བོད།

Wikipedia ལས།
Jump to navigation Jump to searchTibet in China (undisputed + other de-facto hatched) (+all claims hatched).svg

བོད་དམ་ཡང་ན་བོད་ཡུལ་ནི་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དང་བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་བཅས་ལ་གོ། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཅེས་པར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་བ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་གོ་བ་གཉིས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔ་མ་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་བགོས་པའི་བོད་རང་"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=བོད།&oldid=26693" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།