Jump to content

བོད།

Wikipedia ལས།བོད།

བོད་དམ་ཡང་ན་བོད་ཡུལ་ནི་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དང་བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་བཅས་ལ་གོ། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཅེས་པར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་བ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་གོ་བ་གཉིས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔ་མ་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་བགོས་པའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་གཅིག་པུ་ལ་གོ་བ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་བོད་རིགས་འདུས་པའི་བོད་ཆེན་པོའི་ཡུལ་གྲུ་ཡོངས་ལ་གོ་བ་ལེན་དགོས།བོད་ད་ལྟ་གནས་པའི་ཞིང་ཆེན་ནི། སི་ཁྲོན་དང་ཡོན་ནན། མཚོ་སྔོན། ཀན་སུ།བོད་ལྗོངས་ལྔ་རུ་བགོས་ཡོད།

ཨེ་ཤ་ཡའི་ཤར་དབུས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱུད་ཀྱི་ནུབ་ངོས་སུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། མི་རིགས། བོད་པ། སྐད་ཡིག བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག ཆོས་རྒྱུད། བན་དང་བོན། ས་གནས་དབྱེ་བ། ཆོལ་གསུམ་སྟེ། དབུས་གཙང་དང་། ཁམས། ཨ་མདོ། དེ་ཡང་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ། མདོ་སྟོད་མི་ཡི་ཆོལ་ཁ། མདོ་སྨད་རྟ་ཡི་ཆོལ་ཁ་ཟེར་སྲོལ་ཡོད། ཡང་ན། སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དང་། བར་དབུས་གཙང་རི་བཞི། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་ཟེར། ད་ལྟ་གནསསྐ་བས་ཤིག་ལ་རྒྱ་ནག་ནག་གིས་དབང་སྒྱུར་འོག་གནས་ཡོད།

"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=བོད།&oldid=29261" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།