འབྲུག་གི་འབྲོང་གྱིམ་ཙི།

Wikipedia ལས།

༉ འབྲུག་གི་འབྲོང་གྱིམ་ཙི་འདི་ འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་གནས་ དེ་ལས་ རྒྱ་ནག་གི་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་དང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ཉེན་ཅན་གྱི་འགྲོང་གྱིམ་ཙི་གི་རིགས་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་གི་འབྲོང་གྱིམ་ཙི་ལུ་གདོང་ལེན་ཆེ་ཤོས་ར་ ཤ་རོགསཔ་ཚུ་གིས་བདའ་མི་དང་ འཁྱམས་སའི་ས་ཁོངས་མེད་མི་འདི་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ འབྲོང་གྱིམ་ཙི་འདི་ མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༡༠༠༠ ལས་ ༤༥༠༠ གི་ས་ཁར་ སྦ་དང་ཚར་ཡོད་སའི་ནགས་ཚལ་ནང་མཐོང་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་ སྦུབ་ཅུང་དང་རྩྭ་ ཤིང་གི་འདབ་མ་ཚུ་ཟཝ་ཨིན།
འབྲོང་གྱིམ་ཙི་གིས་ གནམ་དགུན་ལུ་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་དང་ གནམ་བྱཱར་ལུ་ རུ་ཁག་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན། གནམ་དགུན་ལུ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ས་ཁ་དམའ་ས་ལུ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ གྱངས་ཁ་ ༡༠-༥༠ སྦེ་མི་སྡེ་ཚན་ནང་འགྱོཝ་ཨིན། མང་ཤོས་ཅིག་ དགའ་ས་རྫོང་ཁག་ནང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀའི་ལས་བྱེདཔ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་གི་འབྲོང་གྱིམ་ཙི་གི་འགྲུལ་སྐྱོད་དང་འཁྱམས་སའི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ རིགས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལེ་ཤ་སྦེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་ནུག།
རྒྱ་ནག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རིགས་དེ་ ཡར་ལུང་གཙང་པོ་ཆུའི་མཐའ་མ་ལས་ཕར་ འཁྱམས་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ད་ རྒྱ་གར་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་པར་ཌེཤ་དང་ནུབ་བེང་གཱལ་ འབྲས་ལྗོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་འཁྱམས་ཏེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲོང་གྱིམ་ཙི་ཕོའི་རིགས་རྒས་ཤོས་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ རང་རྐྱང་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན།

ཁུངས་གཏུག།[ཞུན་དག།]

  1. Wikipedia contributors. (2021). Bhutan takin. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhutan_takin&oldid=1024854343