རྫོང་ཁ་

Wikipedia ལས།

རྫོང་ཁ་

རྫོང་ཁ་
རྫོང་ཁ་

ངོ་སྤྲོད།[ཞུན་དག།]

རྫོང་ཁ་ནི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཕྱི་སྣོད་སའི་རྒྱ་ཚད་ཆུང་རུང་ ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ ༡༩ ལྷགཔ་ཅིག་ཡོད་པའི་ ཁ་སྐད་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། ཁ་སྐད་དེ་ཚུའི་ནང་ལས་ རྫོང་ཁ་འདི་ དུས་རབས་ ༡༢ དེ་ཅིག་ལས་ར་ དཔོན་གྱི་སྒོ་ཁ་དང་དམག་སྡེའི་དྲག་གྲས། ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མི་བརྒྱུད། གཞུང་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གི་ཁ་སྐད་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སྡོད་ནུག ཨིན་རུང་ གཞུང་འབྲེལ་ཡི་གུ་དང་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་སྡོད་ནུག དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ ༸ དཔལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་སྦེ་གསལ་བསྒྲགས་མཛད་གནང་ནུག། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྫོང་ཁ་ལྷབ་སྦྱང་གི་དཔེ་དེབ་ཚུ་འབྲི་ནི་དང་པར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་ཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ལས་ཕར་ རྫོང་ཁ་འདི་ སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་གྲས་ཁར་ སློབ་སྟོན་གྱི་ཆོས་ཚན་ཅིག་སྦེ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག།

འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས།[ཞུན་དག།]

ཧི་མ་ལ་ཡ་གངས་རིའི་ས་ཁོངས་ནང་ མི་རིགས་དང་ཡིག་རིགས་ཚུ་ ཧེ་མ་ནང་ཆོས་མ་དར་བའི་སྐབས་ལས་རང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འདུག། དེའི་སྐབས་འབདན་ ཡོངས་གྲགས་ཅིག་འདི་བོན་ལུགས་ ཡང་ན་ ཞང་ཞུང་ཟེར་ཡང་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་ཚུ་གིས་བོན་ཆོས་དང་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ཡི་གུའི་ཐོག་ལས་ བསྟན་བཅོས་ཚུ་ཡང་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ཡི་གུ་དེ་ཆོས་མེད་པའི་སྐབས་ལས་ཡོདཔ་དང་ ཆོས་དར་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ཆོས་དར་བའི་ཤུལ་ལས་ཡི་གུ་འབྲི་ནི་ཡང་དར་ནུག། འབྲུག་ལུ་ དུས་རབས་ ༧ པའི་ནང་ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ དེ་བསྒང་བུམ་ཐང་གི་རྒྱལ་པོ་ སིན་དྷ་རཱ་ཛ་ ཡང་ན་ ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་དང་གཞན་ཚུ་ལུ་ཆོས་གནང་བའི་སྐབས་ ཕྱག་ཞུ་མི་ལོ་ཙ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་གིས་ཆོས་དེ་ལྷོ་ཡིག་ ཡང་ན་ མགྱོགས་ཡིག་ཟེར་མི་ནང་བྲིས་ཏེ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་ལུ་ བོད་ཡིག་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ མགྱོགས་ཡིག་འབྲི་སྲོལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། དེ་བསྒང་འབདན་ མགྱོགས་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུགས་ཡིག་དང་དབུ་མེད་ཡི་གུ་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། ད་རེས་ནངས་པ་འབདན་ མགྱོགས་ཡིག་དང་ ཚུགས་ཡིག་གཉིས་འདི་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད། ད་རེས་ནངས་པར འབྲུག་གཞུང་གིས་ ཡིག་གཟུགས་ཡང་དག་པ་ཅིག་ར་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ གློག་རིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ལྡེ་སྒྲོམ་ཚུ་ཡང་བཟོ་ཡོད(Dzongkha keyboard layout)། ཡིག་བཟུགས་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ Wangdi29, Tsuig_04, DDC Uchen, DDC Joyig, DDC Rinzin ཚུ་ཨིན། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡིག་གཟུགས་མཁས་པ་ཀི་རིསི་ཕེན་ཟེར་མི་གིས་ Jomolhari ཟེར་མི་ཡིག་གཟུགས་ཅིག་ཡང་བཟོ་སྟེ་རིན་མེད་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད། ཡི་གུ་འདི་ གློག་རིག་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ འགྲུལ་འཕྲིན་རིམ་ལུགས་ Apple དང་ Android ནང་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་སྦེ་བཟོ་ཡོད།

གསལ་བྱེད་གསུམ་བཅུ།[ཞུན་དག།]

ཀ་ ཁ་ ག་ ང་། ཅ་ ཆ་ ཇ་ ཉ། ཏ་ ཐ་ ད་ ན། པ་ ཕ་ བ་ མ། ཙ་ ཚ་ ཛ་ ཝ། ཞ་ ཟ་ འ་ ཡ། ར་ ལ་ ཤ་ ས། ཧ་ ཨ།

དབྱངས་བཞི།[ཞུན་དག།]

ཨི་ ཨུ་ ཨེ་ ཨོ

རྗོད་སྒྲ།[ཞུན་དག།]


དཔེ་ཡིག།[ཞུན་དག།]

དཀར་མཛེས་ཨ་ཡིག་ལས་འཁྲུངས་ཤེས་བློའི་གཏེར།།
ཕས་རྒོལ་ཝ་སྐྱེས་གཟིལ་གནོན་གདོང་ལྔ་བཞིན།།
ཆགས་ཐོགས་ཀུན་བྲལ་མཚུངས་མེད་འཇམ་དབྱངས་མཐུས།།
མ་ཧཱ་མཁས་པའི་གཙོ་བོ་ཉིད་གྱུར་ཅིག།

འབྲེལ་མཐུད[ཞུན་དག།]

མིང་ཚིག[ཞུན་དག།]

བརྡ་སྤྲོད[ཞུན་དག།]

གཞན[ཞུན་དག།]


__LEAD_SECTION__[ཞུན་དག།]

Tshangla འདི་ རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཡིག་གི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ཨིན་ ཊི་བེ་ཊི་ཡིག་རིགས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན། Tshangla འདི་ངོ་མ་ར་ ཤར་ཕྱོགས་ འབྲུག་ནང་ལུ་སླབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་ ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་པརཱ་ཌེཤི་དང་ པེ་མ་ཀོ་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ ཊ་ཝན་ག་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཡང་སླབ་ཨིན། Tshangla འདི་ འབྲུག་གི་ Tibetan གི་ སྔོན་བྱོན་གི་སྐད་ཡིག་ངོ་མ་ཨིན།

"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=རྫོང་ཁ་&oldid=31623" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།