ཧི་མ་ལ་ཡ།

Wikipedia ལས།

ཧི་མ་ལ་ཡ། ཡང་ན་ ས་ཁོངས་འདི་ནང་ ས་གཞི་ རི་བོ་ཨེ་རེསི་ཊི་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། རི་ཕྲན་འདི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༧,༢༠༠༠ (༢༣,༦༠༠) འབད་མི་ མཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རི་ཕྲན་༡༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་ཕྲན་ཚུ་ནང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཧི་མ་ལ་ཡས་རྒྱ་ནག་ རྒྱ་གར་ ནེ་པཱལ་ རྒྱ་གར་ པཱ་ཀིསི་ཊཱན་ འབྲུག་དང་ རྒྱ་གར་ཚུ་ཨིན། Kashmir ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ ས་ཁོངས་ཀྱི་དབང་འཛིན་དེ་ རྒྱ་གར་དང་ པཱ་ཀིསི་ཏཱན་ དེ་ལས་ རྒྱ་ནག་གི་བར་ན་ དོ་འགྲན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཧི་མ་ལ་ཡཱན་གྱི་ རི་བརྒྱུད་འདི་ ནུབ་བྱང་ལུ་ ཀ་ར་ཀོ་རམ་དང་ ཧིན་ཌུའུ་ཀུ་ཤི་ རི་བརྒྱུད་ཚུ་དང་བྱང་ལུ་ ཐི་བེ་ཊ་རི་བརྒྱུད་རི་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ ལྷོ་ཁ་ལུ་ རྒྱ་གར་དང་ གཱན་གེཊི་རི་བརྒྱུད་རི་རྒྱུད་ཚུ་དང་བསྡོམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། གཱེན་ཌ་ གཙང་ཆུ་ཚུ་ རྒྱ་མཚོ་ གཱན་གེསི་ དེ་ལས་ ཐན་གཔོ་-བེརམ་པུ་ཊར་ཚུ་ ཧི་མ་ལ་ཡསི་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཁོང་རའི་ཆུ་རྫིང་ནང་ མི་རློབས་ས་ཡ་༦༠༠ དེ་ཅིག་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ད་ མི་རློབས་ཡ་༥༣ གྱི་མི་རློབས་དེ་ ཧི་མ་ལ་ཡ་སི་ནང་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཧི་མ་ལ་ཡས་མཚོ་གིས་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ ཐི་བེ་ཊི་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཧིན་ཌូདང་ བུདྡ་ཆོས་ལུགས་ནང་ལུ་ ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་མཐོ་ཚད་མང་ཤོས་ཅིག་ དམ་པ་སྦེ་བརྩི་ཡོདཔ་ཨིན། ཀ་ལཤ་ (རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་) གི་མཐོ་སར་ཁ་ཐུག་ལས་ གན་ཇག་ར་པུ་ེན་སུམ་ མཱ་ཤ་པུ་ཅར་ ནན་ཌ་ལྷ་མོ་ ཀ་ཡ་ལཤ་ཚུ་ ཐི་བེ་ཊ་ཊར་ན་སི་མ་ལའི་ནང་ཡོདཔ་ལས་ རི་ཕག་འཐུ་བ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨེ་ཤི་ཡཱན་ལུཌི་གི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ རྒྱ་གར་གྱི་ཐིག་ལེ་གི་ཐིག་ལེ་གིས་ཡར་སེང་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་བརྒྱུད་དེ་ ནུབ་བྱང་ནུབ་ལས་ཤར་ལྷོ་ཤར་བར་རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢,༤༠༠ གི་རིང་ལུ་ རྒྱུགས་ཆུའི་ནང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། [༡] ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ལུ་ཡོད་པའི་ ནག་པཱར་བཱད་དེ་ རྒྱ་མཚོ་སི་ནཌ་གི་བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ཤར་ཕྱོགས་གི་ཨན་ཁར་ Namcha Barwa འདི་ Yarlung Tsangpo གཙང་ཆུ་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ཡོདཔ་ཨིན། ཕྱོགས་ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༥༠ ལས་ ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ ཀ་ལོ་མི་ཊ་༡༥༠ ཚུན་ ཁྱབ་ཚད་ཅན་ཨིན།

  1. Lua error in Module:Citation/CS1/Utilities at line 38: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=ཧི་མ་ལ་ཡ།&oldid=31414" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།