མ་ཀའོ

Wikipedia ལས།
མ་ཀའོ
དར་ཆ། རྒྱལ་རྟགས།
澳門特別行政區
澳門特別行政區
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག
ས་ཁུལ་རིམ་པའི་སྐད་ཡིག།
རྒྱ་ཡིག་་
དབྱིན་ཡིག་དང་ རྒྱ་ཡིག་
རྒྱལ་ས། ཧོང་ཀོང་
སྲིད་གཞུང་། དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས།

མ་ཀའོ – ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ 澳門 Macau


"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=མ་ཀའོ&oldid=30473" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།